Vyberte stránku

Stanovy Spolku pro záchranu hradu Blansko

Čl. I.

Název a identifikace spolku

Název: Spolek pro záchranu hradu Blansko

I.Č.: 226 94 064

(dále jen spolek)

 

Čl II.

Sídlo spolku

Sídlo spolku je v Ryjicích č.p. 14, Ústí nad Labem PSČ 403 31

 

Čl. III.

Statut a územní působnost spolku

1) Občanské sdružení pro záchranu hradu Blansko bylo registrováno 15.11.2007 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a od 1.1.2014 je spolkem podle zákona č. 89/2012 SB., občanský zákoník v platném znění.

2) Spolek je dobrovolným a samosprávným svazkem fyzických a právnických osob, které mají zájem se aktivně podílet na obecně prospěšných činnostech vedoucích k záchraně hradu Blansko (UL) a jeho blízkého okolí.

Čl. IV.

Účel, cíle, činnost a vedlejší činnost spolku

1) Účelem spolku je vytváření podmínek pro trvalé udržení společenských, kulturních, památkových a krajinářských hodnot, jejichž nositelem je zřícenina hradu Blansko.

2) Cílem spolku je výzkum, údržba, propagace a popularizace hradu Blansko, jako svědka historie regionu a pracovitosti našich předků.

3) Činnost spolku představuje:
a) Aktivně se podílet na provádění stavebních záchranných prací a konzervaci stávajících         objektů hradu Blansko.
b) Mapovat historii hradu a stejnojmenného panství.
c) Podporovat účelné využití areálu hradu.
d) Budování turistických tras a cyklotras, v okolí hradu Blansko, včetně jejich značení.
e) Ochrana drobných památek, přírody a krajiny v blízkém okolí hradu Blansko.
f) Vyhledávat zdroje k pokrytí výše uvedených činností.

4) Vedlejší činnost přináší prostředky pro činnost spolku prodejem propagačních předmětů, výrobků regionálních řemeslníků, pořádáním kulturních a turistických akcí nebo přednášek a besed. Propagace spolku je zajišťována vedením webové stránky a účtu na sociálních sítích.

 

Čl. V.

Členství ve spolku

1) Členem spolku se může stát každá fyzická, či právnická osoba, která je motivována aktivně se podílet na hlavní činnosti vykonávané spolkem a souhlasí se stanovami spolku. Její členství ve spolku vzniká na základě odsouhlasení přihlášky za člena výborem spolku.

2) Žadatel o členství podá písemnou přihlášku předsedovi, který ji postoupí výboru spolku k projednání.

3) Spolek vede seznam členů, který obsahuje:
a) Jméno/název člena
b) Jméno zástupce právnické osoby
c) Typ člena (fyzická osoba, právnická osoba)                                                                    d) Bydliště, sídlo (ulice, č.p., č.o., obec)
d) Rodné číslo, IČ
e) Kontakty (telefon, e-mail)

4) Administrativní úkony spojené se zápisy a výmazy členství fyzických i právnických osob provádí zapisovatel spolku na základě usnesení výboru spolku nejpozději do 30 dnů od daného usnesení.

5) Se seznamem členů spolek nakládá jako s osobními údaji, podle příslušných zákonů. Seznam členů bude zveřejněn jako neúplný, pouze v části jméno/název člena, obec, bydliště, sídlo. Úplný seznam členů může být poskytnut pouze na vyžádání a za účelem plnění cílů spolku.

6) Člen spolku má právo podílet se na řízení spolku, zejména je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, má právo volit své zástupce a být volen do orgánů spolku, podávat návrhy, kontrolovat účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků spolku, nahlížet do dokladů spolku a být informován o všech záležitostech spolku na valné hromadě a vystoupit ze spolku.

7) Člen spolku má povinnost se aktivně podílet na činnosti spolku, dodržovat stanovy spolku, svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, platit řádně a včas členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, včas se omluvit v případě neúčasti na jednání valné hromady nebo výboru spolku, pokud je jeho členem.

8) Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru spolku
b) rozhodnutím výboru spolku o vyloučení za hrubé porušení stanov nebo závažné porušení povinností vyplývajících z členství
c) ukončení členství následkem neuhrazení členského příspěvku
d) úmrtím člena nebo zánikem člena – právnické osoby
e) zánikem spolku

9) Proces vyloučení člena spolku, možnost přezkumu a odvolání se řídí příslušnými ustanoveními §§ 239-242 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 

 

Čl. VI.

Přispěvatelé

1) Přispěvatelem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která není členem spolku a poskytla finanční částku nebo jiné plnění ve prospěch spolku.

2) Každý přispěvatel bude zařazen do evidence přispěvatelů a přiměřeně informován o činnosti spolku, zejména o probíhajících , či již vykonaných pracích a použití příspěvku.

Čl. VII.

Organizace spolku

1) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Statutárním orgánem spolku je výbor volený valnou hromadou z členů spolku. Funkční období výboru je čtyřleté.  Valná hromada je svolávána nejméně jednou za rok. Členové výboru, jejichž počet neklesne pod polovinu, mohou kooptovat do výboru náhradní členy do nejbližší valné hromady.

Čl. VIII.

Valná hromada

1) Valná hromada jako nejvyšší orgán spolku rozhoduje v zásadních otázkách činnosti spolku:
a) schvaluje stanovy a jejich změny, schvaluje nebo odmítá rozhodnutí výboru nebo předsedy
b) volí a odvolává členy výboru spolku a řeší spory uvnitř spolku
c) rozhoduje o zrušení, rozdělení nebo fúzi spolku
d) schvaluje roční závěrečnou zprávu, plán činnosti a finanční rozpočet spolku
e) rozhoduje o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy.

2) Valná hromada je svolávána předsedou spolku, nebo výborem spolku v případě, že tak neučiní předseda spolku. Kromě pravidelných může být valná hromady svolána kdykoliv na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů. V případě, že valnou hromadu nesvolá ani předseda, ani výbor spolku do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání valné hromady podané jednou třetinou členů, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami.

3) Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové spolku. Členové výboru jsou povinni se zúčastnit valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu valné hromady.

4) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Přitom každý člen spolku disponuje jedním hlasem. O schválení návrhů rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

5) Členové spolku se mohou při své osobní neúčasti na valné hromadě nechat zastupovat zmocněncem na základě plné moci zmocnitele.

6) O konání valné hromady se pořizují písemné zápisy, které obsahují průběh valné hromady, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o valných hromadách se uschovávají po celou dobu trvání spolku.

7) Není-li valná hromada schopná se usnášet ani po uplynutí 15-ti minutové čekací doby je postupováno podle § 257  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Čl. IX.

Výbor spolku

1) Výbor spolku je pětičlenný. Tvoří jej předseda, místopředseda, jednatel, zapisovatel a pokladník. Rozsah práv zastupovat spolek je u jednotlivých členů výboru upraven stanovami rozdílně.

2) Výbor spolku rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady a předsedy. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, přičemž každý člen má jeden hlas.

3) Jednatel má právo zastupovat spolek ve vztazích se třetími osobami na základě pověření předsedy.

4) Zapisovatel je povinen pořizovat zápis o každé schůzi výboru a vést průběžnou evidenci zápisů. Tato povinnost se obdobně vztahuje i na zasedání valné hromady. Zapisovatel je oprávněn k úkonům a jednáním na rejstříkovém soudu.

Čl. X.

Předseda spolku

1) V čele spolku stojí předseda, který za spolek jedná vůči třetím osobám a ve všech věcech samostatně.  Stejnými oprávněními je nadán i místopředseda spolku v případě, že předseda nemůže dočasně vykonávat svou funkci nebo obdrží-li pokyn k zastupování přímo od předsedy. Předseda spolku je odpovědný valné hromadě.

2) Předseda spolku uskutečňuje usnesení valné hromady a koordinuje činnost výboru, jehož je členem. Přitom je povinen při řízení záležitostí spolku postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, stanov sdružení a s usneseními valné hromady.

3) Předseda spolku je povinen poskytovat informace členům spolku na valné hromadě o otázkách hospodaření sdružení. Na konci roku je povinen vypracovat spolu s pokladníkem zprávu o stavu hospodaření sdružení.

Čl. XI.

Zásady hospodaření

1) Spolek vystupuje jako právnická osoba. Prostředky spolku tvoří příspěvky, dotace, dary a výnosy z vlastní činnosti.

2) Správu majetku a hospodaření spolku provádí pokladník. Pokladník zajišťuje i průběžné vedení účetní evidence, jíž je povinen na základě výzvy kdykoliv předložit k nahlédnutí kterémukoliv členu spolku.

3) Pokladník je povinen vypracovat na konci roku spolu s předsedou zprávu o stavu hospodaření spolku. Účetní uzávěrka musí být předložena ke schválení valné hromadě do každého 31. ledna roku následujícího po ukončení předchozího roku.

4)  Pokladník je pověřen správou bankovního účtu spolku. A je oprávněn zastupovat spolek v jednáních s bankou a Finančním úřadem.

5) Spolek vede účetnictví podle platných zákonů ČR. Spolek odpovídá za úplnost a správnost účetních dokladů. Za správnost účetních operací odpovídá účetní, popř. účetní firma na základě smlouvy.

 

Čl. XII.

Zrušení spolku

1) Spolek může být zrušen:
a) rozhodnutím valné hromady spolku
b) soudem podle § 268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2) Likvidace se řídí ustanovením § 269 – 273 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3) Likvidační zůstatek likvidátor převede na členy  rovným dílem, nebo na obec Ryjice na základě rozhodnutí  výkonného výboru spolku.

 

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

1) Tyto stanovy nahrazují původní stanovy organizace ve znění z 15.11.2007 , jejichž platnost končí nabytím platnosti těchto nových stanov.

2) Schválené stanovy jsou zakládány do sbírky listin rejstříkového soudu.

3) Schválené stanovy budou zveřejněny do 30 dnů po valné hromadě na internetové stránce www.hradblansko.cz.

 

Čl. XIV.

Platnost

1) Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valnou hromadou spolku.

 

Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou Spolku pro záchranu hradu Blansko konanou v Ryjicích 23.1.2015

 

 

………………………………………..                                                         předseda spolku

Přidejte se k nám

PřispětStát se členem